سپتامبر 4, 2020
خار

خار

خار خارها  برای گشتاور بین میل محور و عضوی که خار روی آن سوار است واسطه انتقال است که روی محور و قطعه مورد اتصالمان محکم قرار […]
فروشگاه ویکتور بلبرینگ